SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

Všeobecné študijné predpoklady

Skúška testuje základné schopnosti potrebné pre úspešné štúdium na vysokej škole. Nie je to vedomostný test: jeho cieľom nie je zistiť, koľko stredoškolského učiva ste si zapamätali.

Test je preto spravodlivejšia - jeho výsledok nezáleží na tom, na aké kvalitné strednej škole kto študoval. Dôležitú úlohu hrá aj obmedzený čas na riešenie.

Oddiely testu

Test má dva oddiely, na vypracovanie každého je stanovený časový limit, preskakovať medzi jednotlivými oddielmi v priebehu skúšky nie je možné.

Verbálna časť (35 minút, 33 úloh)

Úlohy v tejto časti sú zamerané na schopnosť precízne pracovať s jazykom, porozumenia dlhším textom a argumentácii.

Analytická časť (50 minút, 33 úloh)

Úlohy testujú schopnosť pracovať s kvantitatívnymi údajmi, pracovať so súbormi informácií, zorientovať sa v sade podmienok a vyvodzovať z nich. K riešeniu sú určité matematické znalosti potrebné, nepresahujú však úroveň základnej školy.

Testy a ukážky

Nevadí, že niektoré úlohy nevyriešite. Test je porovnávací, nájdenie odpovede na približne polovicu by malo znamenať priemerný výsledok.