SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

EU v Bratislave, Národohospodárska fakulta

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku sú oslobodení uchádzači o štúdium na Národohospodárskej fakulte, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov (alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady) a zároveň aj test z cudzieho jazyka. Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Uchádzači o štúdium študijných programov v anglickom jazyku, ktorí absolvujú test Všeobecných študijných predpokladov v anglickom jazyku (GAP) a zároveň aj test z anglického jazyka sú oslobodení od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku. Na štúdium bude prijatý uchádzač, ktorého percentil z každého testu bude rovný alebo vyšší ako 60.

Ak uchádzač neabsolvuje všetky predpísané testy v rámci Národných porovnávacích skúšok v danej hranici percentilu, musí sa zúčastniť prijímacej skúšky na danú fakultu zo všetkých predmetov prijímacej skúšky.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023, Aplikovaná ekonómia v slovenskom jazyku; Financie bankovníctvo a poisťovníctvo v slovenskom jazyku; Manažment verejných politík
  • 3. 2. 2024, Applied Economics (in English); Finance, Banking and Insurance (in English)

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Aplikovaná ekonómia v slovenskom jazyku; Financie bankovníctvo a poisťovníctvo v slovenskom jazyku; Manažment verejných politík 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady
Anglický jazyk
Německý jazyk
Španělský jazyk
Applied Economics (in English); Finance, Banking and Insurance (in English) 3. 2. 2024 Anglický jazyk
General Academic Prerequisites