SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TnUAD v Trenčíne, F. sociálno-ekonomických vzťahov

Zahraniční uchádzači, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko (ďalej len „A-DO-DU“), absolvujú test zo Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzači, ktorých percentil z testu bude rovný alebo vyšší ako 30, získajú celkové hodnotenie 60 bodov. 

Certifikát z testu VŠP, čestné vyhlásenie o získaní úplného stredného vzdelania a kópiu dokladu o udelení azylu, poskytnutí doplnkovej ochrany alebo poskytnutí dočasného útočiska je potrebné zaslať spolu s prihláškou.

Programmes Accepted exams Subjects
Bakalárske: zahraniční uchádzači A-DO-DU 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 Všeobecné študijné predpoklady