SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste VŠP alebo OSP bude rovnaký alebo vyšší ako 50.

Uchádzač o bakalárske štúdium, ktorému bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko môže podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania preukázať čestným vyhlásením  a testom VŠP, v ktorom získa percentil rovnaký alebo vyšší ako 20.

Next exam dates

  • 9. 12. 2023
  • 16. 1. 2024
  • 3. 2. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všetky bc. 9. 12. 2023
16. 1. 2024
3. 2. 2024
2. 3. 2024
23. 3. 2024
1. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady