SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UPJŠ v Košiciach, Prírodovedecká fakulta

Podmienkou na zaradenie do prijímacieho konania na bakalársky stupeň štúdia je úspešné vykonanie maturitnej skúšky z aspoň jedného z požadovaných predmetov. Alternatívou k maturitnej skúške z matematiky/biológie/chémie je skúška z matematiky (MAT), biológie (BIO) alebo chémie (CHE) od spoločnosti Scio v rámci NSZ. 

Uchádzači môžu tiež namiesto uplatnenia priemeru známok počas štúdia na strednej škole vykonať test Všeobecných študijných predpokladov a získať tak ďalšie potrebné body (maximálne 60).

Garantované prijatie na štúdium majú uchádzači, ktorí v teste VŠP Národných porovnávacích skúšok (ďalej len NPS) v danom akademickom roku dosiahli percentil vyšší ako 60.

Viac informácií nájdete na stránkach fakulty.

Programmes Accepted exams Subjects
Bc. obory; pro uchazeče z gymnázií i středních odborných škol 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024 23. 3. 2024 1. 5. 2024 Všeobecné študijné predpoklady Matematika Biologie Chemie