SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

TU v Košiciach, F. baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Fakulta môže zohľadniť výsledok Národných porovnávacích skúšok.

Spôsob výberu uchádzačov o štúdium bude prebiehať na základe celkových výsledkov štúdia na strednej škole.
V prípade úspešných účastí v krajskom alebo celoštátnom kole matematickej alebo fyzikálnej olympiády, resp. úspech v inej súťaži (alebo získanie certifikátu, napr. SCIO), ktorej významnosť posúdi komisia, uchádzač bude hodnotený individuálne.

Programmes Accepted exams Subjects
Všechny Bc. 9. 12. 2023 16. 1. 2024 3. 2. 2024 2. 3. 2024