SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta

Pre prijatie na študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je uchádzač povinný absolvovať test Prírodných vied (Biológia, Chémia) a test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzačovi bude akceptovaný aj výsledok českej verzie testu: Obecné studijní předpoklady (OSP) a Test přírodních věd (Biologie, Chemie).

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení testovania váhu 80 % (Biológia a Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu).

Každý uchádzač má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku, formou poukazu na skúšku. Tento poukaz je možné použiť na ktorýkoľvek z termínov, ktoré fakulta uznáva. Uchádzač si poukaz vyzdvihne na www.scio.sk/poukazy-na-nps na základe mena, priezviska, rodného čísla a dátumu narodenia. Poukazy už boli vystavené.

Programmes Accepted exams Subjects
Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo 23. 3. 2024 1. 5. 2024 25. 5. 2024 Obecné studijní předpoklady
  • weight of subject: 0.2
Všeobecné študijné predpoklady
  • weight of subject: 0.2
Přírodní vědy
  • weight of subject: 0.8