SCIO

scio_web.span_sr-only.basket

UK v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta

Pre prijatie na študijné programy Všeobecné lekárstvo a Zubné lekárstvo je uchádzač povinný absolvovať test Prírodných vied (Biológia, Chémia) a test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP). Uchádzačovi bude akceptovaný aj výsledok českej verzie testu: Obecné studijní předpoklady (OSP) a Test přírodních věd (Biologie, Chemie).

Výsledok testu prírodných vied bude mať v celkovom hodnotení testovania váhu 80 % (Biológia a Chémia budú mať v rámci výsledku rovnakú váhu, a to 40 % pre každý predmet), výsledok testu VŠP bude mať váhu 20 % (všetky oddiely v rámci tohto testu budú mať rovnakú váhu).

Každý uchádzač má nárok na jednu dvojicu skúšok (VŠP/OSP a PV) bez poplatku, formou poukazu na skúšku. Poukaz na skúšku vystaví spoločnosť Scio najneskôr do 15. marca 2024 na základe údajov o uchádzači poskytnutých fakultou, na ktorú sa uchádzač prihlásil. Uchádzač si poukaz vyzdvihne na www.scio.sk/poukazy-na-nps. Tento poukaz je možné použiť na ktorýkoľvek z termínov, ktoré fakulta uznáva. Poukážku nie je možné uplatniť spätne. 

Next exam dates

  • 23. 3. 2024
  • 1. 5. 2024
  • 25. 5. 2024

Register for exam

Programmes Accepted exams Subjects
Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo 23. 3. 2024
1. 5. 2024
25. 5. 2024
Obecné studijní předpoklady
Všeobecné študijné predpoklady ( weight of subject: 0.2)
Přírodní vědy ( weight of subject: 0.8)